Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Politieauto.nl Algemene Voorwaarden 2011

De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verhuur van alle voertuigen en eventuele service geleverd door politieauto.nl (ofwel verhuurder). politieauto.nl levert diensten en maakt bij verhuur van voertuigen in de meeste gevallen gebruik van voertuigen van derden (eigenaars, zowel particulieren als professionelen). Het feit dat de klant (ofwel huurder) onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. politieauto.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website www.politieauto.nl.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden worden enkel toegestaan indien deze bepaald werden in de rubriek "bijzondere voorwaarden" op het verhuurcontract ( -overeenkomst ).

1. De gedetailleerde huurovereenkomst is een contract betreffende voertuigen en diensten geleverd door politieauto.nl (opdracht). De huurprijs van één of meerdere voertuigen, en eventuele service en/of transport betreft een prijs op maat. Gezien de omstandigheden van verhuur binnen de branche waarin wij werken, steeds onderhevig zijn aan variërende factoren, kunnen wij geen vaste prijzenpolitiek voeren. De huurder kan dan ook geen aanspraak maken op eventuele vroegere of gelijkaardige huuromstandigheden van een voertuig.

2. De huurder, natuurlijk- of rechtspersoon, zal geen ander recht en/of titel kunnen uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze overeenkomst. Onderhavige algemene voorwaarden voor verhuring nemen voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de huurder.

3. Naargelang de opdracht is de geleverde service inbegrepen in de huurprijs van de wagen of juist niet. De te leveren service kan deel uitmaken van een aparte factuur, losstaand van de huur van het voertuig. De voorwaarden en aard van dienstverlening worden in voorkomend geval apart beschreven op de verhuurovereenkomst.

4. Onze service kan verschillende activiteiten omvatten. Ziehier een niet limitatieve lijst ter info: transport, eventuele boekingskosten gemaakt om aan speciale wensen te voldoen, service op de set, beveiliging van de wagens, begeleiding en opvang van de eigenaar van de wagen, bepaalde kleine herstellingen of reparaties aan de voertuigen tijdens de verhuurperiode, bepaalde castingkosten Bepaalde serviceopdrachten kunnen aan een uurtarief verrekend worden, zoal bvb. service op de set. Het uurtarief bedraagt op heden 45EUR ( excl. B.T.W. ).

5. Indien er zich tijdens de uitvoering van de opdracht of verhuurperiode wijzigingen of afwijkingen ontstaan m.b.t. hetgeen afgesproken is op de verhuurovereenkomst, kan dit leiden tot herberekening van de kostprijs en kan de factuur wijzigingen vertonen t.o.v. de huurovereenkomst.

6. Wijzigingen van de opdracht volgens de gemaakte verhuurovereenkomst, dienen voorafgaandelijk aangevraagd te worden aan politieauto.nl.

7. politieauto.nl verbindt er zicht toe steeds bereikbaar te zijn om eventuele wijzigingen toe te staan, te weigeren, of om overleg te plegen over de gevraagde wijzigingen.

8. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan ons daarvoor steeds contacteren via e-mail: info@Politieautotehuur.nl

9. De bijzondere voorwaarden en afspraken m.b.t. de verhuur ( geleverde voertuigen, diensten, termijnen, andere afspraken, .... ) worden vooraf gedetailleerd beschreven in de huurovereenkomst. De huurovereenkomst is, geldig tot op de vermeldde vervaldag, behalve indien anders vermeld.

10. Het ondertekende verhuurdocument mag via de post verstuurd worden, of via e-mail na ingescand te zijn. De datum van verzending voor elektronische post is de datum van ontvangst in de mailbox van info@Politieautotehuur.nl.

11. Een ondertekende en teruggestuurde huurovereenkomst houdt in dat politieauto.nl de opdracht mag uitvoeren.

12. Bij het niet ontvangen van de ondertekende huurovereenkomst op de vervaldag van het verhuurdocument, zal politieauto.nl de opdracht niet uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten aangerekend.

13. Er dient evenwel rekening gehouden te worden met een redelijke termijn tussen het bevestigen van de opdracht en de eigenlijke datum van uitvoering. politieauto.nl moet voldoende tijd krijgen om alles te organiseren.

14. Indien het ondertekende verhuurdocument teruggestuurd werd en de huurder wenst de opdracht nadien te annuleren, dient dit per aangetekend schrijven te gebeuren. Hierbij wordt een forfait van 20 EUR ( excl. B.T.W. ) per kalenderdag aangerekend vanaf datum van verzending van het verhuurcontract tot de ontvangst van het aangetekende schrijven, met een minimum van 100 EUR ( excl. B.T.W. ).

15. politieauto.nl is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar opdrachten, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, rampen, ongevallen, technische panne, gebreken of tekorten bij de leveranciers ( of eigenaars van de wagens ) van politieauto.nl, beperkingen opgelegd door de overheid, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht politieauto.nl.

16. De voertuigen zijn voorzien van alle officiële documenten, zoals vereist door de reglementering op het wegverkeer.

17. De huurder heeft te zijnen laste de documenten en vergunningen, vereist door de wet om zijn beoogde verrichtingen tot een goed einde te brengen.

18. In geval er boordbescheiden, sleutels, onderdelen of uitrusting zouden zijn verdwenen of verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade.

19. Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de verhuurder.

20. De huurder verbindt er zich toe het voertuig te gebruiken als een goede familievader, voor het gebruik waarvoor het bestemd werd en volgens de gemaakte afspraken vermeld in de rubriek "Precieze omschrijving van de opdracht: Waarvoor, hoe en in welke omstandigheden zal de wagen gebruikt worden" Bij het niet naleven van deze afspraken kan de samenwerking onmiddellijk opgegeven worden.

21. De klant die gebruik maakt van de wagen is verantwoordelijk voor de wagen na aflevering door de eigenaar of politieauto.nl. Er wordt geacht om de wagens met de gepaste zorgen te omringen. Meestal gaat het om voertuigen met een grote emotionele en/of financiële waarde. Elke toegebrachte schade aan het gehuurde goed ( vrijwillig of onvrijwillig ) zal vergoed worden door de huurder volgens schadebestek, opgemaakt door een vakman, gespecialiseerd in herstelling en restauratie van het betreffende merk, model of soort voertuig.

22. Het is verboden in het voertuig goederen te laden of voorwerpen te bevestigen die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard ervan, de verpakking ervan, of de vasthechting ervan. De huurder verbindt er zich toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn, of die gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, daar waar hij niet over de vereiste vergunningen zou beschikken.

23. Het laden of vervoeren van gevaarlijke producten is verboden

24. De huurder zal geen enkel misbruik van het voertuig maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen.

25. Het voertuig onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van Nederland als daarbuiten).

26. De huurder zal geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen.

27. De huurder blijft aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde voertuig.

28. De huurder zal het voertuig of voertuigen niet uitlenen of uit handen geven.

29. Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig.

30. Het voertuig wordt met een volle tank afgeleverd en zal zo terug worden overgedragen aan de eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

31. Indien nodig, naargelang de aard en duur van de opdracht zal de huurder op regelmatige basis water- en oliepeil controleren of de wagen de nodige zorgen geven zodat hij in dezelfde staat blijft zoals hij was bij aanvang van de verhuur. Bij problemen of advies hieromtrent dient men steeds politieauto.nl te contacteren.

32. De huurder zal onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het voertuig aan politieauto.nl melden. Indien tijdens de opdracht een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd worden aan de eigenaar van de wagen ( via politieauto.nl ). Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de huurder vooraf het schriftelijk akkoord van politieauto.nl of de eigenaar te bekomen, alvorens het voertuig door een derde te laten herstellen.

33. Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van de verhuurder, zal exclusief ten laste van de huurder blijven en met een schadevergoeding belast, zelfs indien het voertuig hierdoor in dezelfde staat is als bij aanvang van de verhuur. Uitzondering wordt gemaakt voor spoed- eisende tussenkomsten, die het behoud van het voertuig moeten verzekeren.

34. Bij breuken of stukken zal steeds nagegaan worden wat de oorzaak ervan was en of die te wijten is aan nalatigheid of verkeerd gebruik van de huurder, of het niet naleven van de algemene en bijzondere voorwaarden. Zo nodig zal de huurder hiervoor de kosten dragen.

35. Lekke of kapotte banden, wat ook de oorzaak moge zijn, die tijdens de duur van de opdracht voorkomen, worden steeds hersteld en of vervangen op kosten van de huurder. Uiteraard wordt voorafgaandelijk contact opgenomen met politieauto.nl om hierover de juiste afspraken te maken. Dit zal leiden tot een snelle en correcte pech hulp, met een minimum aan ongemakken voor eigenaar en huurder.

36. Zodra diefstal of verdwijning van het gehuurde voertuig door de huurder wordt vastgesteld, zal hij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en zo snel mogelijk aan de verhuurder de gegevens overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk leesbare kopie overmaken.

37. De waarborg geëist bij de ondertekening van de huurovereenkomst moet contant betaald worden. Hij wordt pas aan de huurder teruggegeven nadat een controle van de staat van het voertuig werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen ( bijkomende ) schade aan het voertuig werd vastgesteld. De waarborg wordt in mindering gebracht op het factuurbedrag, na aftrek van eventuele kosten.

38. Behoudens andersluidende bepalingen op de huurovereenkomst zijn alle facturen van de verhuurder op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding, gelijk aan 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 150 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand opleveren, tot op de dag van volledige betaling.

39. De locatie van de wagen moet op elk moment kunnen meegedeeld worden en toegankelijk zijn voor politieauto.nl. Uiteraard zal dit gebeuren in overleg, zonder misbruik en met gegarandeerde discretie. Zo niet kan de samenwerking onmiddellijk stopgezet worden. Indien de huurder hier niet onmiddellijk kan of wil op ingaan wordt ten laste van hem een straf rechterlijke klacht ingediend wegens diefstal of verduistering van het gehuurde goed.

40. De huurder verbindt er zich toe de gehuurde wagen(s) voor de duur van de huurperiode en naar aanleiding van hun evenement ( filmopname, fotoshoot, decor, rondrit, etc. ) op te nemen in een verzekeringspolis die dekking geeft voor de totale waarde van de wagen(s).

41. De huurder is verantwoordelijk voor alle materiële of fysieke schade veroorzaakt aan derden, indien deze schade een oorzakelijk en aantoonbaar verband heeft met het gebruik van het gehuurde voertuig.

42. Een overdrachtsformulier/schadefiche zal bij elke overgave opgemaakt of aangevuld worden.

43. Bij opdrachten van langere duur dient een veilig onderkomen gezocht te worden voor de wagen(s) bij periodes van niet gebruik. Dit kan eventueel in samenspraak met politieauto.nl.

44. Schaderegelingen gebeuren bij voorkeur via minnelijke schikking.